>
מדיניות פרטיות ומדיניות ה - Cookies באתר
מדיניות פרטיות ומדיניות ה - Cookies באתר

מדיניות פרטיות ומדיניות ה - Cookies באתר

הרצליה מדיקל סנטר בע"מ ח.פ 513609867 (להלן: "הרצליה מדיקל סנטר") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובת https://hmc.co.il/ (להלן: "האתר"), כהגדרתם בתנאי השימוש לאתר בהם ניתן לצפות בקישור הבא:    (להלן: "תנאי השימוש") (להלן: "ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים").

מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו הרצליה מדיקל סנטר עושה שימוש במידע אותו היא אוספת מהמשתמשים באתר ובקשר עימם.

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של הרצליה מדיקל סנטר באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהרצליה מדיקל סנטר אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן הרצליה מדיקל סנטר אוספת את המידע, השימוש האפשרי שהרצליה מדיקל סנטר תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהרצליה מדיקל סנטר תעביר להם מידע וכיצד הרצליה מדיקל סנטר מטפלת ושומרת את המידע.

המידע שהמשתמש מוסר להרצליה מדיקל סנטר תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגרי מידע לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי הרצליה מדיקל סנטר באתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי המידע יישמר וינוהל במאגרים כאמור.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1. מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי הרצליה מדיקל סנטר או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר ובשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("החוק").

2. המקורות שבאמצעותם הרצליה מדיקל סנטר אוספת מידע אודות המשתמש

2.1. מידע המתקבל אצל הרצליה מדיקל סנטר בקשר עם המשתמשים וכן, מידע שמתקבל אצל הרצליה מדיקל סנטר בקשר עם שימושם באתר ובשירותים, לרבות, אך לא רק, המידע המוזן בידי לקוחות הרצליה מדיקל סנטר כהגדרתם בתנאי השימוש (להלן: "הלקוח") בעת פנייתם אל הרצליה מדיקל סנטר באמצעות האתר ו/או שימושם בשירותי האתר, מידע המוזן בידי מטפלים כהגדרתם בתנאי השימוש (להלן: "המטפל") אודות הכשרתם המקצועית והשכלתם, מידע המוזן בידי מועמדים פוטנציאליים לעבודה בהרצליה מדיקל סנטר (להלן: "מועמד תעסוקתי") וכן, מידע המוזן אל האזור האישי למטופל והאזור האישי למטפל אשר השימוש בהם מוסדר בתנאי שימוש ובמדיניות פרטיות מתאימה לכל אחד מהאזורים הללו.
2.2. מידע המתקבל אצל הרצליה מדיקל סנטר כאשר המשתמשים מבקשים להצטרף לרשימת התפוצה של הרצליה מדיקל סנטר.

3. המידע אותו הרצליה מדיקל סנטר אוספת אודות המשתמש

הרצליה מדיקל סנטר תאסוף מידע אודות המשתמשים , לפי סוג המשתמש, כמפורט להלן (כולו או חלקו):
3.1. לקוחות
א. זיהוי ופרטי התקשרות לרבות, שם מלא, תעודת זהות, תאריך לידה, טלפון נייד, דוא"ל.
ב. אופן תשלום (באופן פרטי או באמצעות הקופה אליה משויך המטופל הפוטנציאלי).
ג. תחום המומחיות הרפואית ו/או שם המומחה שאליו מבוקש להזמין תור וכן, בעת זימון תורים מסוימים גם סיבת הפניה, טפסי הפניה, מסמכי התחייבות ומענה על שאלות רלוונטיות לצורך התאמת הגורם המטפל.
ד. כל מידע נוסף שהלקוח מוסר ו/או מתקבל אצל הרצליה מדיקל סנטר אודותיו בקשר עם השימוש באתר.
3.2. מטפלים
א. שם מלא, תפקיד, תחום מומחיות, ניסיון קליני, השכלה, השתלמויות, ניסיון אקדמי, חברות באיגודים מקצועיים, פרסומים ומאמרים להם אחראי המטפל.
ב. כל מידע נוסף שהמטפל מוסר ו/או מתקבל אצל הרצליה מדיקל סנטר בקשר עם המטפל ועם השימוש באתר.
ג. למטפל אשר קיבל גישה אל האזור האישי למטפל, יוכל לעשות בו שימוש ולהזין לתוכו מידע בהתאם ובכפוף לאמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הייעודיים לאזור האישי למטפל.
3.3. מועמדים תעסוקתיים:
א. זיהוי ופרטי התקשרות לרבות, שם מלא, תעודת זהות, תאריך לידה, טלפון, טלפון נייד, דוא"ל וכתובת.
ב. קורות חיים ומכתבי המלצה הנמסרים בידי המועמד.
ג. כל מידע נוסף שהמועמד מוסר ו/או מתקבל אצל הרצליה מדיקל סנטר בקשר עם המועמד ועם השימוש באתר.

4. המטרות לשמן הרצליה מדיקל סנטר אוספת את המידע

הרצליה מדיקל סנטר אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
4.1. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי הרצליה מדיקל סנטר ו/או מטפלים באתר עבור לקוחות הרצליה מדיקל סנטר;
4.2. הפעלה וניהול של האתר;
4.3. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
4.4. לשם פיתוח ותפעולו של האתר;
4.5. לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
4.6. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת הרצליה מדיקל סנטר;
4.7. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
4.8. לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי לא מזהה, לצדדים שלישיים;
4.9. לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;
4.10. לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים בקשר עם מתן השירותים;
4.11. לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי בקשר עם מתן השירותים;
4.12. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;
4.13. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד הרצליה מדיקל סנטר ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
4.14. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
4.15. לשם עמידה בהוראות כל דין.

5. העברה של המידע

5.1. הרצליה מדיקל סנטר לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.
5.2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
5.3. הרצליה מדיקל סנטר רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
5.3.1. צדדים שלישיים המעניקים להרצליה מדיקל סנטר שירותים שונים ובין היתר, שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT) שירותי אחסון מידע, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות המעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין ויועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן, צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים להרצליה מדיקל סנטר שירותים בקשר עם פעילותה.
5.3.2. אם תתקבל אצל הרצליה מדיקל סנטר הוראה לרבות, צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
5.3.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין הרצליה מדיקל סנטר או מי מטעמה.
5.3.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של הרצליה מדיקל סנטר ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, במקרה של מיזוג הרצליה מדיקל סנטר ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים ומבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בהרצליה מדיקל סנטר וכן, במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.
5.3.5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל הרצליה מדיקל סנטר חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בהרצליה מדיקל סנטר, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
5.3.6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל הרצליה מדיקל סנטר חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
5.3.7. בכל מקרה שהרצליה מדיקל סנטר תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק להרצליה מדיקל סנטר, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
5.1. בנוסף לאמור, הרצליה מדיקל סנטר רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע אינה תואמת את הוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל.

6. אבטחת מידע

הרצליה מדיקל סנטר נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים לרבות, באמצעות רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות חסין ובטוח לחלוטין. בכל עת, בה המשתמש מוסר מידע להרצליה מדיקל סנטר, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת, בהסכמה מלאה והינו מודע למגבלות המערכת בתחומי שמירה על פרטיות, לרבות, ביחס לחיסיון רפואי וכן, לאפשרות התקיים אירועי כשל תקשורתי ולסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. הרצליה מדיקל סנטר לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. הרצליה מדיקל סנטר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על המשתמש, הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של צדדים שלישיים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת הרצליה מדיקל סנטר, בכפוף לקיומו את הוראות הדין ומסמך זה. מבלי לגרוע מהאמור, במידה ולמשתמש, ישנה סיבה להאמין ,כי העברת המידע להרצליה מדיקל סנטר אינה בטוחה עוד, המשתמש מתבקש להביא זאת לידיעת הרצליה מדיקל סנטר בהקדם באמצעות כתובת הדוא"ל /של הרצליה מדיקל סנטר, כמפורט בסעיף 15 להלן.

7. הגבלת אחריות

הרצליה מדיקל סנטר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל חבות, ויהיו פטורים מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד והכל, בכפוף לקיום הרצליה מדיקל סנטר את הוראות הדין ואת תנאי מדיניות פרטיות זו.

8. תקופת החזקה של המידע

הרצליה מדיקל סנטר תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת קיום המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם, תקופת החזקה ארוכה יותר, נדרשת או מותרת על-פי דין.

9. מידע על אנשים אחרים

בכל עת, בה ימסור המשתמש, מידע אישי להרצליה מדיקל סנטר אודות צדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, קרובי משפחה- מתחייב המשתמש, כי יוכל למסור מידע כאמור, אך, בהתקיים התנאים המצטברים להלן: (א) המשתמש הביא לידיעת צדדים שלישיים כאמור את תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל את ההסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

10. Cookies

האתר עושה שימוש ב-Cookies וטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. למידע נוסף אודות אופן השימוש ב-Cookies ובטכנולוגיות באתר ניתן לעיין במדיניות ה-Cookies בהמשך.

11. קישורים והיפר קישורים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר הרצליה מדיקל סנטר אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.
הרצליה מדיקל סנטר לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר, לרבות, ככל שהשימוש באתרים אלו דורש רישום ומסירת פרטים. הליכי רישום אלו ומסירת פרטים בידי המשתמש, כמו גם, החשיפה לתוכן באתרים ו/או דפי אינטרנט אלו, באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים ו/או דפי האינטרנט כאמור. המשתמשים מתחייבים, לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי האינטרנט ולהתקשר ישירות עם בעלי אתרים או דפים אלה בכל הנוגע לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש וכיוב' באתרים ו/או דפים כאמור.
לפיכך, הרצליה מדיקל סנטר לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים לרבות בכל הנוגע לאיסוף, שימוש והעברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.

12. זכות עיון ותיקון המידע

למשתמשים, נתונה הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי בכפוף להוראות הדין. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה להרצליה מדיקל סנטר בהתאם לפרטי ההתקשרות כמפורט בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו להלן.

13. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן, כל שינוי או תיקון שיבוצע בה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל, ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

14. שינויים ועדכונים

הרצליה מדיקל סנטר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת, ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר, לאחר עדכון מדיניות הפרטיות, יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

15. שונות

המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. הרצליה מדיקל סנטר תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר, בכפוף להוראות הדין.
אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית להרצליה מדיקל סנטר ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

16. יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות להרצליה מדיקל סנטר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת website@hmc.co.il

מעודכן לחודש אוגוסט 2023.

 

הרחבה בנוגע למדיניות ה – Cookies באתר:

1. הרצליה מדיקל סנטר בע"מ ח.פ 513609867 בע"מ (להלן: "הרצליה מדיקל סנטר") עושה שימוש ב- cookies ובטכנולוגיות אחרות (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם, אוספת הרצליה מדיקל סנטר, מידע סטטיסטי לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר.

 

2. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים, המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מידע שהמשתמש צפה באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח הגילאים של המשתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי העניין של המשתמש, כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד. כאמור, המידע הנאסף, הינו מידע סטטיסטי בלבד שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי. יודגש, כי השימוש בעוגיות נעשה רק בשימוש הלא מזוהה באתר ואינו מתבצע בכניסה מזוהה לאזורים האישיים אליהם מפנה האתר.

 

3. הרצליה מדיקל סנטר תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן, מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר.

 

4. הרצליה מדיקל סנטר עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google ו – Facebook המנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של Google ושל Facebook כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google https://policies.google.com/privacy?hl=iw ובמדיניות הפרטיות של Facebook https://he-il.facebook.com/privacy/policy .

 

5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, הרצליה מדיקל סנטר תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגוןGoogle ו – Facebook, כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.

 

6. הרצליה מדיקל סנטר עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים של Google Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google Analytics בקישור: https://policies.google.com/privacy.

 

7. משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.

 

8. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות זו וכן כל שינוי או תיקון שלהם יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

 

9. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות זו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

 

10. הרצליה מדיקל סנטר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין, לשנות מדיניות זו מעת לעת וזאת, ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות ה – Cookies העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות ה – Cookies יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות המעודכנת לרבות לשינויים בה.

 

מעודכן לחודש אוגוסט שנת 2023