>
חזון בית החולים והקוד האתי
חזון בית החולים והקוד האתי

חזון בית החולים והקוד האתי

החזון

אנו שואפים להיות בית החולים הפרטי הטוב בישראל למטפלים ומטופלים.
לפתח ולהתפתח בתחומי הליבה של בית החולים ומעבר.

להוות מנוף להתפתחות של שירותי הבריאות הנוספים, תוך שמירה על עצמאות כלכלית.

המשימה שלנו

לפתח ולהתפתח בתחומי הליבה של בית החולים וליצור מרכזי מצוינות מובילים וחדשניים
להתאים ולשפר כל העת את השירות בבית החולים למטופליו
להוות מנוף להתפתחות של ביטוחי בריאות בישראל
לשמור על עצמאותו הכלכלית של בית החולים

הקוד האתי של ביה"ח

בריאות היא מצב של רווחה גופנית ונפשית שלמה, לא רק העדר תחלואה או מוגבלות.

בית החולים הרצליה מדיקל סנטר, ממסד מסגרת ניהולית אתית המבטיחה שהטיפול הניתן למטופליו נעשה תוך שמירה על סטנדרטים חוקיים, מקצועיים, אתיים ועסקיים, המגנים על המטופלים ועל זכויותיהם, כנגזר מחוק זכויות החולה.

"הזכות לבריאות מוכרת כאחת מהזכויות החברתיות המרכזיות ביותר בשל זיקתה הישירה לעצם קיום החיים" (https://www.who.int/en).

 1. טובת המטופל תעמוד בראש מעייניו של כל מטפל, ללא הבדל בגזע, מין, דת ולאום.
 2. ריפוי המטופל, הקלה על סבלו, מניעת מחלות והקטנת נזקיהן, יוענקו לכל מטופל תוך מתן טיפול מקצועי עדכני ומתוך יחס של חמלה ושמירה על כבוד המטופל וזכויותיו.
 3. בטיחות המטופל ואיכות השירות הרפואי והסיעודי, הינם מעל לכל שיקול ניהולי אחר – תפעולי, כלכלי או אדמיניסטרטיבי ולפיכך, יבואו אלה כשיקול משני בטיפול במטופל ולא ישפיעו על מהלך הטיפול בו.
 4. חובת כל מטפל לזהות עצמו בפני המטופל ולשתף המטופל בטיפול הרלוונטי לגביו, תוך עדכון בחלופות וקבלת הסכמתו להמשך הטיפול.
 5. כל איש צוות יכבד את החוק ויפעל מתוך אחריות בכל מצב בו טובת המטופל מחייבת זאת.
 6. פרטיות המטופל וסודיות המידע הרלוונטי לגביו, ישמרו ע"י כל איש צוות.
 7. כיבוד זכויות המטופל, למעט מקרים בהם טובת המטופל מחייבת זאת, ינקטו ע"י כל איש צוות.
 8. שלמותו הגופנית ו/או הנפשית, וכבודו של כל מטופל, ישמרו ע"י כל איש צוות.
 9. יושרה מקצועית והגינות יהוו בסיס לפעילות כל איש צוות בבית החולים.
 10. מידע רפואי יימסר למטופל ביושר ובשקיפות על בסיס הידע הקיים, ע"י אנשי הצוות הרלוונטיים.
 11. מערכת אמון הדדי בין כל איש צוות ומטופל תהווה בסיס להצלחת הטיפול הרפואי.
 12. שמירה על כבוד המטפלים ובטיחותם, וביקורת על עמית למקצוע יעשו באופן ענייני, מתוך כבוד הדדי וללא שימוש בלשון בוטה או מזלזלת.
 13. דעותיו האישיות של כל מטפל לא ישפיעו על יחסיו המקצועיים עם מטופלים ועם עמיתים למקצוע.
 14. הרופא רשאי לפעול בכל שטחי האבחון והטיפול, בהתאם לניסיונו וליכולתו הרפואית.
 15. הרופא יכיר במגבלותיו המקצועיות ויימנע, פרט לנסיבות חריגות מלנקוט פעולה רפואית אשר אינה בתחום יכולתו או הכשרתו הרפואית.
 16. הרופא ימסור למטופל בשקיפות מלאה פרטים בדבר הטכנולוגיות הרפואיות הקיימות הרלוונטיות למצבו. המידע יימסר למטופל בהקדם האפשרי, על מנת לאפשר לו לקבל החלטה מושכלת בדבר הטיפול הרפואי שיינתן לו.
 17. הרופא יחשוף בפני המטופל, בשקיפות מלאה, אינטרסים כלכליים שלו או של המוסד המטפל הקשורים בטכנולוגיה רפואית מסוימת חדישה, ככל שאלו קיימים.
 18. הרופא יכבד את זכותו של כל מטופל, לרבות מטופל מאושפז, לחוות דעת רפואית נוספת.
 19. הרופא המטפל ישתף פעולה עם הרופא היועץ ויציג בפניו את כל המידע הרפואי הרלוונטי למטופל.
 20. כל איש צוות ממערך הסיעוד או ממקצועות הבריאות, יפעל באופן מיטבי עפ"י תחום עיסוקו ועפ"י הקוד האתי המקצועי, תוך שמירה על בטיחות המטופל ומתן טיפול מיטבי.